Thulin Production

MILJÖPOLICY

 

MÅLSÄTTNING

Thulin Production har som målsättning att bedriva ett medvetet och långsiktigt miljöarbete som omfattar såväl den egna produktionen, inköp samt val av transporter. Vi eftersträvar minsta möjliga miljöpåverkan i vår verksamhet. Att efterleva gällande lagstiftning, bestämmelser och förordningar är en självklarhet. Vi ska genom val av leverantörer och diskussioner med samarbetspartners lyfta fram miljöperspektivet.

Vi ska hushålla med förbrukning av energi och råvaror i verksamheten, arbeta för att minska spill, ständigt förbättra produkter och tillverkningsmetoder sett ur miljöperspektiv.

Vi främjar alla former av återvinning av de produkter vi tillverkar och de råvaror vi använder.

 

AMBITIONER OCH RIKTLINJER

  • Utforma årliga miljömål som vi kontinuerligt följer upp.

  • Ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete som en naturlig del av verksamheten.

  • Vid tillverkning välja processer och material med låg miljöpåverkan.

  • Välja moderna, effektiva och miljöanpassade tekniker vid investeringar.

  • Sträva efter att minska och förebygga miljöpåverkande föroreningar i verksamheten.